REGULAMIN SKLEPU INTENETOWEGO ENERGIA24.RZESZOW.PL

 

§ 1.         Podstawowe definicje

 

KORDYNATOR SPRZEDAŻY –  Podkarpacka Ekoenrgetyka Sp. z o. o., właściciel sklepu energia24.rzeszow.pl.

SKLEP – platforma sprzedaży energia24.rzeszow.

KLIENT – podmiot, który posiada osobowość prawną, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którymi zawarta może być umowa sprzedaży.

TOWAR – oznacza usługę, produkt lub prawo, które może być przedmiotem transakcji zgodnie z Regulaminem.

DOSTAWCA – podmiot, z którym bezpośrednio współpracuje Koordynator Sprzedaży w zakresie dokonywania dostawy tj. dostarczenia Towaru do Klienta końcowego.

DOSTAWA – czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi, za pomocą Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

KONTO UŻYTKOWNIKA – jest to indywidualny panel , uruchamiany przez Klienta po dokonaniu rejestracji w Sklepie i zawarciu umowy świadczenia usług.

HASŁO – kombinacja znaków literowych i cyfrowych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w sklepie internetowym, które służy do zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika.

UMOWA SPRZEDAŻY – oznacza umowę zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Koordynatorem Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie.

INFOLINIA ENERGIA24 – numer telefonu 733 802 604, pod którym Klient może skontaktować się z Koordynatorem Sprzedaży w celu uzyskania informacji dotyczących, a także informacji związanych z umową sprzedaży

DNI ROBOCZE – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

§ 2.         Dane podstawowe

 

Energia24.rzeszow.pl to platforma sprzedaży, dostępna w domenie www.energia24.rzeszow.pl, prowadzona przez Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej - Podkarpacka Ekoenergetyka Sp. z o. o., zwaną dalej Koordynatorem Sprzedaży, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Rzeszowa w Rzeszowie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000449663 oraz NIP 813-367-63-96, z którym Klienci mogą kontaktować się za pomocą adresu mailowego e24.rzeszow@gmail.com.

 

§ 3.         Postanowienia ogólne

 

3.1. Koordynator Sprzedaży prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną z wykorzystaniem sieci internetowej. Zamówienia przyjmowane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w domenie energia24.rzeszow.pl.

3.2. Klient ma możliwość korzystania z Sklepu dokonując uprzedniej rejestracji na stronie i tworząc tym samym Konto Użytkownika, które gromadzi podstawowe informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie (dalej „konto”).

3.3. Świadczenie usług w ramach konta ma charakter bezterminowy.

3.4. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione i przedstawione w Sklepie w chwili składania zamówienia.

3.5. Dane o Towarach, zawarte w witrynie internetowej Sklepu, nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 oraz art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz są informacjami będącymi zaproszeniem do złożenia oferty handlowej zakupu przez Klienta.

3.6. Wszystkie ceny towarów są wyrażone w polskich złotych.

3.7. Produkty znajdujące się w katalogu na stronie Sklepu są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.

3.8. Z uwagi na stałą aktualizację witryny niektóre towary oferowane przez Koordynatora Sprzedaży mogą być czasowo niedostępne lub posiadać zamienniki. W takim przypadku Klient zostanie powiadomiony o zaistniałej sytuacji w najszybszym możliwym terminie.

3.9. Ceny i warunki zakupu mogą ulegać zmianie, choćby na skutek akcji promocyjnych.

3.10.        Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Koordynatora Sprzedaży określonej oferty zakupu, złożonej przez Klienta w formie formularza zamówienia.

 

§ 4.         Rejestracja w sklepie internetowym

 

4.1. W celu dokonania rejestracji, a tym samym założenia konta w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: adresu e-mail, imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz hasła. Na adres e-mail Klienta zostanie przysłane automatyczne potwierdzenie rejestracji w domenie Sklepu.

4.2. Klient ma prawo do usunięcia konta w każdym czasie poprzez uzupełnienie formularza dotyczącego usunięcia konta. Wyjątek stanowi sytuacja związana z realizacją zamówienia. Konto nie może zostać usunięte, dopóki transakcja nie zakończy się zrealizowaniem przedmiotu zamówienia.

4.3. Rejestrując się w Sklepie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i go akceptuje.

4.4. W trakcie rejestracji Klient wyraża zgodę, na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

4.5. Podane przez Klienta informacje są zbierane i przetwarzane przez Koordynatora Sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.

 

§ 5.         Zamówienia

 

5.1. Dla skutecznego złożenia zamówienia konieczny jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wraz z podaniem prawidłowych i kompletnych danych kontaktowych Klienta.

5.2. Koordynator Sprzedaży skontaktuje się z Klientem, jeśli dane w formularzu, o którym mowa w ustępie 5.1., będą niekompletne. W przypadku, gdy niekompletność danych uniemożliwi kontakt z Klientem, Koordynatorowi Sprzedaży przysługuje prawo anulowania zamówienia.

5.3. Zamówienie złożone w Sklepie nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

5.4. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu przez 24 godziny na dobę oraz 7 dni w tygodniu.

5.5. Klient za pośrednictwem Sklepu wybiera Towar, dodając go do koszyka. Po skompletowaniu koszyka, Klient loguje się w domenie, uzupełnia formularz zamówienia i wybiera formę płatności.

5.6. Po dokonaniu zamówienia Klient jest informowany o łącznej kwocie zamówienia.

5.7. Złożenie zamówienia na stronie Sklepu stanowi złożenie Koordynatorowi Sprzedaży przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

5.8. Po złożeniu zamówienia Koordynator Sprzedaży wysyła drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mailowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie to jest oświadczeniem Koordynatora Sprzedaży o przyjęciu danej oferty, z chwilą jego przyjęcia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

5.9. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia bądź odmowy jego realizacji z przyczyn Klienta (np: brak adresu mailowego, błędny numer telefonu), zamówienie zostanie anulowane w ciągu 5 dni roboczych.

5.10.        Zamówiony produkt dostarczany jest Klientowi przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych lub przy udziale firm montażowych. Istnieje możliwość odbioru osobistego danego towaru pod warunkiem, że odbiór ten odbędzie się na terenie miasta Rzeszów. Klient ponosi koszty dostawy towaru, określone w cenniku transportu w zakładce „Sposoby i koszty dostawy”.

5.11.        Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Koordynatorem Sprzedaży dotycząca zakupu danego Towaru ma charakter terminowy i trwa przez cały okres realizacji zamówienia. Miejscem dostawy jest wskazany przez Klienta adres Dostawy.

5.12.        W przypadku dużych zamówień składających się z kilku niezależnych Towarów Koordynator Sprzedaży zastrzega sobie prawo do podzielenia zamówienia na mniejsze partie. W niniejszym przypadku ogólny koszt dostawy nie ulega zmianie, a jedynie zostaje on rozdzielony na poszczególne przesyłki. W przypadku anulowania części zamówienia, odliczane są koszty związane z niedostarczoną częścią zamówienia.

5.13.        Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie Sklepu lub w magazynach Partnerów Koordynatora Sprzedaży.

5.14.        Koordynator Sprzedaży zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru u Dostawcy lub z innych przyczyn niezależnych od Koordynatora Sprzedaży.

5.15.        W przypadku zamówień towaru z usługą montażu termin przyjęcia do realizacji zależy od dostępności towaru oraz pracowników odpowiedzialnych za jego montaż u Partnerów Koordynatora Sprzedaży.

5.16.        Kupujący otrzyma powiadomienie o rezerwacji danego towaru wraz z usługą montażu do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w sklepie internetowym.

5.17.        Umowa Sprzedaży towaru wraz z usługą montażu jest zawierana pomiędzy Koordynatorem Sprzedaży a Kupującym w chwili potwierdzenia drogą elektroniczną przyjęcia zamówienia do realizacji przez Koordynatora Sprzedaży

5.18.        W przypadku zamówień towaru z usługą montażu Kupujący wpłaca zadatek. Warunki i termin wpłacenia zadatku określa Koordynator Sprzedaży w zależności od wysokości i rodzaju zamówienia. Na wpłacony zadatek zostanie wystawiona faktura VAT, po wpłaceniu całości kwoty za zamówiony towar wraz z usługą montażu Koordynator Sprzedaży wystawi fakturę korygującą oraz fakturę VAT na całość kwoty.

 

§ 6.         Płatności

 

6.1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).  Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest faktura VAT. Faktura dostarczana jest Klientowi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail podany podczas rejestracji.

6.2. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztu zamówionego w sklepie Towaru, w tym kosztu dostawy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem przypadku, gdy płatność następuje przy odbiorze.

6.3. Klient może wybrać jedną z opcji płatności:

  • przy odbiorze – zapłata gotówką, w punkcie odbioru osobistego (na terenie miasta Rzeszowa). Koordynator Sprzedaży zastrzega sobie prawo do weryfikacji tego typu zamówień.
  • przelewem tradycyjnym – po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności. Z chwilą zaksięgowania operacji na rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • przelewem online
  • W systemie ratalnym 

6.4. W przypadku niewywiązania się Klienta z płatności w terminie 14 dni od złożenia zamówienia Koordynator Sprzedaży ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży. Po upływie terminu płatności Koordynator Sprzedaży przesyła Klientowi e-mail z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

6.5. Klientowi do czasu odbioru towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy zgodnie z  art. 395 Kodeksu Cywilnego o anulowaniu zamówienia. Prawo to Klient może wykorzystać poprzez złożenie oświadczenia Koordynatorowi Sprzedaży. Prawo to jest odrębne, nie ogranicza i nie narusza prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni na postawie ustawy o prawach konsumenta.

6.6. W przypadku niektórych towarów lub usług Koordynator Sprzedaży zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów płatności. Prawo to następuje poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

 

§ 7.         Dostawa

 

7.1. Koordynator Sprzedaży realizuję dostawę Towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2. Koordynator Sprzedaży jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar będący przedmiotem zamówienia w terminie do 21 dni roboczych bądź innym ustalonym z Klientem. Termin otrzymania przesyłki nie obejmuje czasu skompletowania zamówienia. W przypadku odbioru osobistego przesyłki są dostępne do odbioru w siedzibie Koordynatora Sprzedaży.

7.3. Przesyłki do odbioru osobistego należy odebrać w ciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Koordynatora Sprzedaży o możliwości odbioru towaru za pomocą poczty elektronicznej.

 

§ 8.         Rękojmia

 

8.1. Koordynator Sprzedaży zapewnia dostawę Towaru bez wad fizycznych i prawnych. W przypadku, gdy Towar posiada wadę fizyczną lub prawną Koordynator Sprzedaży jest odpowiedzialny względem Klienta.

8.2.Jeśli Towar jest wadliwy, Klient może:

  • złożyć żądanie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się: wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady.
  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wad. Koordynator Sprzedaży jest zobowiązany do wymiany Towaru wadliwego na towar pozbawiony wad lub usunięcia wady w rozsądnym czasie bez niedogodności Klienta.

8.3. Koordynator Sprzedaży może odmówić zadośćuczynienia Klientowi, jeśli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem wymagałoby zbyt wysokich kosztów. Koszty wymiany lub naprawy ponosi producent.

8.4. Koordynator Sprzedaży odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu przedawnia się po upływie roku od dnia wydania Towaru Klientowi.

8.5.Co w przypadku firmy? Klient indywidualny ma 2 lata, a firma ma to skrócone

8.6. Wszelkie reklamacje Klient może kierować w formie elektronicznej na e24.rzeszow@gmail.com.

8.7. Koordynator Sprzedaży rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 21 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeśli w ciągu 21 dni od daty otrzymania reklamacji Koordynator Sprzedaży nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznano żądania za zasadne.

8.8. Klient ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu do jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których nie można odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W tym celu należy uzupełnić załącznik odnoszący się do odstąpienia od umowy sprzedaży. 

 

§ 9.         Gwarancja

 

9.1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub Koordynatora Sprzedaży, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego z produktów dostępny jest w domenie Sklepu w opisie każdego produktu. Szczegółowe warunki gwarancji określone są w gwarancji określonej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe.

9.2. Dokładne adresy serwisowe znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączonych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

9.3. W przypadku, gdy w polu „gwarancja” znajduje się hasło „serwis enegia24”, produkt należy odesłać na adres ul. Pigonia 8, po wcześniejszym uzupełnieniu formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie Skelpu.

9.4. Produkt odsyłany jest na koszt Koordynator Sprzedaży wyłącznie w przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych.

9.5. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

9.6. Informacje dotyczące gwarancji serwisu energia24 znajdują się w zakładce – „Informacje”

9.7. Koordynator Sprzedaży odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym.

9.8. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza reklamacyjnego.

 

§ 10.    Ochrona danych osobowych

 

10.1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Koordynatorowi Sprzedaży dobrowolnie w ramach rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczeniausług jest Koordynator Sprzedaży.

10.2. Koordynator Sprzedaży przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.3. Zbiór danych osobowych przekazanych Koordynatorowi Sprzedaży zgłaszany jest Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

10.4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Koordynatorowi Sprzedaży dobrowolnie.

10.5. Każdy Klient, który przekaże Koordynator Sprzedaży swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

10.6. Koordynator Sprzedaży zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta Klienta.

10.7. Koordynator Sprzedaży chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

10.8. Koordynator Sprzedaży przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacjiDdostawy.

 

 

 

 

§ 11.    Postanowienia końcowe

 

11.1.        Koordynator Sprzedaży zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Koordynatora Sprzedaży, który nie może być krótszy niż 7 dni od udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym, że zamówienia rozpoczęte przez wejściem nowego Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

11.2.         W sprawach nieuregulowanych obowiązuje prawo polskie.

11.3.         Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Koordynatora Sprzedaży w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

11.4.        Koordynator Sprzedaży ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.

11.5.        Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony sklepu.

11.6.        W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy Sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

11.7.        W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Koordynatora Sprzedaży, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

11.8.        Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2016 r.